lördag 27 december 2014

Det kan inte bara ha hänt - del 2

Trots att vetenskapens framgångar gjort den kristna guden allt mer överflödig hörs allt oftare höga kritiska röster som påstår motsatsen. Men tomma tunnor skramlar mest, ska det visa sig i den här serien av bloggposter som recenserar boken Det kan inte bara ha hänt av Lawrence O. Richards. Det här är den andra delen. De andra inläggen hittar du här: del 1, del 3, del 4, del 5

Det första kapitlet i boken heter Jordens plats i universum och är indelat i fem underkapitel, det första kallat Universum och dess ursprung och det är det vi gemensamt ska ta oss an i det här inlägget. Efter lite elementär astronomi ställer sig Richards frågan ”Hade vårt universum en början?” och redogör kort för hur forskarna upptäckt att universum expanderar, vilket leder till slutsatsen att om vi bara backar bandet tillräckligt långt så kommer hela universum att rymmas i en liten punkt som sedan, om vi spolar bandet framåt igen, expanderar i det som vi kallar Big Bang. Richards förklarar att forskarna inte vet vad som hände innan Big Bang, men att vi ”måste acceptera att universum hade en början.” Hur började då allt, undrar du kanske nu? Räds icke, Richards har svaret:
"Vi vet redan att universum skapades ur ingenting – av vår Gud"
Här "vinner" Richards över forskarna på två punkter, han vet nämligen att 1) ingenting fanns innan Big Bang, och 2) det var Gud som initierade bildandet av universum. Den första punkten är främst problematisk på grund av dess tvärsäkerhet – Richards vet att ingenting fanns. I motsats föreslår vetenskapen ett antal tänkbara scenarion, till exempel att universum ”pulserar” och därmed växelvis expanderar och komprimerar. Med den hypotesen skulle universums expansion till slut avstanna varefter det skulle börja dra ihop sig för att slutligen bli en liten punkt – för att sedan allt börja om igen med en ny expansion. Stephen Hawking förklarar hur det är tänkt att fungera härDen andra punkten behöver egentligen inte bemötas med något annat än ett konstaterande att inga som helst bevis stödjer att det skulle vara den kristna guden – eller någon annan gud för den delen – som skapade universum från intet.

Boken fortsätter sedan raskt vidare till vad som brukar kallas för kallas för fine-tuned universe – påståendet att universum är alldeles exakt kalibrerat så att mänskligt liv kan finnas här. Richards skriver att
”det skulle till exempel räcka med att lagarna bara var en aning annorlunda, för att liv inte skulle kunna existera. […] Exempelvis så är det bara den exakta mängden av tyngdkraft på jorden som gör att människor och djur kan röra sig fritt omkring och, ändå, inte flyga ut i rymden”

Det här är ett felslut som vi kommer märka är återkommande i Richards argumentation. Han förutsätter att liv, i sin nuvarande form, är det enda sättet liv kan finnas på. Vi vet inte vilka betingelser som skulle behöva råda för att helt utesluta att liv kan uppstå, kanske finns det liv på andra platser med fullständigt annorlunda villkor än de vi har på jorden. Människan, och alla andra organismer, har dock utvecklats till ett liv på Jorden – efter de förutsättningar som finns här. Evolutionsteorin beskriver att det är livet som finjusterat sig efter de givna konstanterna – inte konstanterna som är anpassade för liv. Vidare är inte universum särskilt anpassat för liv - skulle du slumpvis sätta ut en människa någonstans i universum skulle hen kvävas inom loppet av ett par minuter. Inte ens jorden är särskilt gästvänlig, en slumpvis utplacering här skulle med ca 70% säkerhet sluta i havet med drunkning som följd. Tyngdkraften, som Richards nämner, är inte heller den särskilt "finkalibrerad", till exempel varierar tyngdkraften på jorden beroende på var du befinner dig - som mest upp till 0,5%. För en lekfull men ändå seriös beskrivning om vad som händer vid större (mycket större) ändringar rekommenderar jag XKCD.

Vi kommer nu in på ett annat av kreationisternas favoritargument, nämligen termodynamikens andra huvudsats. Satsen säger att värmeenergi aldrig till fullo kan omvandlas till arbete. Måttet på hur mycket värme som inte kan omvandlas kallas entropi. Sammanfattningsvis rör alltså termodynamikens andra huvudsats spontana värmeöverföringar. Det här är den vetenskapliga definitionen. I vanlig ordning skiljer sig dock Richards tolkning åt, då han skriver att
”den berättar för oss att vårt välordnade universum inte kan ha utvecklats från kaos [då] allt tenderar att gå mot oordning snarare än ordning”

Det torde vara uppenbart för alla att det inte alls är så som Richards skriver, att allt går mot oordning. Exempelvis kan vi äta mat (ordnad) och bryta ner den till näringsämnen (oordnade) för att sedan bygga upp våra celler med dem (ordning igen). Detta bryter givetvis inte mot naturens lagar. Termodynamikens andra huvudsats säger ingenting om ordning eller oordning så som vi tänker på det, utan rör endast just värmeöverföringar i slutna system.

Vi rör oss nu in under den sista rubriken i boken vi ska avhandla i det här kapitlet, nämligen ”Varför tror inte alla på Gud?” Som om inte rubriken var provocerande nog börjar kapitlet med följande stycke
”Det kan tyckas förbryllande. Nästan alla forskare tror nu på att universum hade en början. Det verkar uppenbart att något måste ha orsakat denna början. Den otroliga energi och kraft som genomströmma universum kan knappast bara ha hänt. Den enda förnuftiga förklaringen vi kan tänka oss är Gud.”

Den enda förklaringen Richards kan komma på, efter att ha missförstått eller feltolkat vetenskapen, är alltså att det är Gud som skapat universum. Självgodheten i ovan citerade stycke är så smärtsamt stor att jag inte ens kan komma på ett sätt att ironisera över den.Vi har nått slutet av dagens övningar och jag väljer att lämna er med den avslutande frågan Richards ställer strax innan kapitlets slut och sedan själv besvarar:
"Verkar det klokt att tänka sig att något skulle kunna börja utan någon orsak; att universum kunde börja utan en skapare; att naturlagarna som fanns där ända från början skulle kunna styra vårt universum utan att vara planerade? Skulle inte tro det! Varje förnuftig slutsats behöver Gud. Och ingen förnuftig förklaring förutom Gud har någonsin erbjudits."

Checkmate, atheists. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar